Publikacje

Home / Publikacje

Rozdziały w publikacjach książkowych:

problem wzrostu konkurencyjnosci przedsiębiorstw

Piątkowski M. J., Rola informatycznych systemów do zarządzania w rozwoju przedsiębiorstwa i budowaniu pozycji konkurencyjnej, [w:] Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. K. Zieliński, Wyd. PWN, Warszawa 2015, s. 75-103.

Piątkowski M. J., Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw, [w:] Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości, red. K. Zieliński, Difin, Warszawa 2014, s. 180-211.

Piątkowski M. J., Czynniki wzmacniające pozycję konkurencyjną i rozwój przedsiębiorstw, [w:] Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, red. K. Zieliński, Katowice 2013, s. 193-217.

Piątkowski M. J., Zmienność strategii rozwoju przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, [w:] Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne i empiryczne., red. J. Targalski, K. Zieliński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 39-57.

Artykuły w czasopismach naukowych:

Piątkowski, M. J. (2020). Implementation of innovations in enterprises using EU funds: comparative analysis. Journal of International Studies, 13 (2), s. 109-126. (70 pkt. MNiSW)

Piątkowski, M. J. (2020). Analysis of investment activities of enterprises in Poland. Entrepreneurship – Education, 16 (2), s. 225-238. (20 pkt. MNiSW)

Piątkowski, M. J. (2020). Results of SME Investment Activities: A Comparative Analysis among Enterprises Using and Not Using EU Subsidies in Poland. Administrative Sciences, 10 (1), s. 1-26. (40 pkt. MNiSW)

Piątkowski, M. J. (2015). Integration of Enterprises on the Example of Clusters in Poland. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 181, s. 313-320.

Piątkowski, M. J. (2012). Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises. An Example for Poland. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 58, s. 269-278.

Piątkowski, M. J. (2012). Cooperation and development of enterprises with the example of a strategic business network. Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego. Przedsiębiorczość na pograniczu – wybrane problemy, 5, s. 167-183.

Piątkowski, M. J. (2011). Elastyczne formy zatrudnienia w realizacji celów przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 694, s. 127-134.

Piątkowski, M. J. (2011). Analiza wykorzystania środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie małopolskim w latach 2004–2006. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 866, s. 121-142.

Piątkowski, M. J. (2011). Znaczenie form zatrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Ekonomiczne Problemy Usług, 661, s. 431-442.

Piątkowski, M. J. (2010). Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing, 17/2(272), s. 577-586.

Piątkowski, M. J. (2010). Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych: wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Ekonomiczne Problemy Usług, 50, s. 289-298.

Redakcja czasopism popularno-naukowych:

Piątkowski M. J. (red. naczelny), Gazeta Sympozjalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 11/2008.

Piątkowski M. J. (red. naczelny), Gazeta Sympozjalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 10/2008.