Publications

Home / Publications

Chapters in books:

problem wzrostu konkurencyjnosci przedsiębiorstw

Piątkowski M. J., Rola informatycznych systemów do zarządzania w rozwoju przedsiębiorstwa i budowaniu pozycji konkurencyjnej (= The role of information management systems in the development and building of a competitive position of an enterprise), [in:] Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. K. Zieliński, Wyd. PWN, Warszawa 2015, s. 75-103.

Piątkowski M. J., Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw (= Clusters and cluster initiatives as a phenomenon of enterprises integration), [in:] Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości, red. K. Zieliński, Difin, Warszawa 2014, s. 180-211.

Piątkowski M. J., Czynniki wzmacniające pozycję konkurencyjną i rozwój przedsiębiorstw (= Factors strengthening the competitive position and development of enterprises), [in:] Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, red. K. Zieliński, Katowice 2013, s. 193-217.

Piątkowski M. J., Zmienność strategii rozwoju przedsiębiorstw w warunkach kryzysu (= Variability of business development strategies in crisis conditions), [in:] Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne i empiryczne., red. J. Targalski, K. Zieliński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 39-57.

Articles in scientific journals:

Piątkowski, M. J. (2020). Implementation of innovations in enterprises using EU funds: comparative analysis. Journal of International Studies, 13 (2), pp. 109-126.

Piątkowski, M. J. (2020). Analysis of investment activities of enterprises in Poland. Entrepreneurship – Education, 16 (2), pp. 225-238.

Piątkowski, M. J. (2015). Integration of Enterprises on the Example of Clusters in Poland. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 181, pp. 313-320.

Piątkowski, M. J. (2012). Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises. An Example for Poland. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 58, pp. 269-278.

Piątkowski, M. J. (2012). Cooperation and Development of Enterprises with the Example of a Strategic Business Network. Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego. Przedsiębiorczość na pograniczu – wybrane problemy, 5, pp. 167-183.

Piątkowski, M. J. (2011). Elastyczne formy zatrudnienia w realizacji celów przedsiębiorstwa (= Flexible Forms of Employment in Achieving the Company’s Goals). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 694, pp. 127-134.

Piątkowski, M. J. (2011). Znaczenie form zatrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw (= The role of Forms of Employment in the Functioning of Enterprises). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Ekonomiczne Problemy Usług, 661, pp. 431-442.

Piątkowski, M. J. (2010). Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (= The role of European Union Funds in the Development of Innovative Enterprises). Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing, 17/2 (272), pp. 577-586.

Editor of popular science magazines:

Piątkowski M. J. (editor-in-chief), Gazeta Sympozjalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 11/2008.

Piątkowski M. J. (editor-in-chief), Gazeta Sympozjalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 10/2008.